Marian Kay "Minimalia"

17. 4. 2024 – 12. 5. 2024

Marian Kay se ve svém výtvarném projevu zaměřuje na abstraktní geometrický minimalismus v té nejúspornější podobě. Typické jsou pro jeho tvorbu pouhé tři barvy, a to černá, bílá a červená a tři geometrické tvary – čtyřúhelník, trojúhelník a kruh. Vystavená díla vycházejí z námětových okruhů, které ponejprv vykrystalizovaly z autorova primárního zaměření na jedince a jeho nastavení mysli a záhy přerostly do roviny vztahové, společenské a existenciální.

Autor si vytvořil svůj vlastní jazyk, kterým divákovi tlumočí vizuální podobu výrazů, souvislostí, jevů a vztahů, a na divákovi poté ponechává, zda je přijme jen jako takové, či zda v některých z nich bude spolu s ním hledat i pro sebe jakýsi hlubší smysl či společenský apel. Mezní emoce, vztahy a situace nejprve vyjadřoval svými diptychy, a poté, co pro zachycení jejich předstihu, průběžného vývoje či pokračování přestaly stačit, rozšířil jejich podání formou vícečetných polyptychů.

 

In his artistic expression, Marian Kay focuses on abstract geometric minimalism in its most economical form. His works typically feature only three colors – black, white, and red – and three geometric shapes – rectangle, triangle, and circle. His exhibited pieces stem from thematic circles, initially crystallizing from the author’s primary focus on the individual and their mindset, then expanding into relational, societal, and existential dimensions.

The author has created his own language to convey the visual expressions, connections, phenomena, and relationships to the viewer. It is up to the viewer to decide whether to accept them as they are or to search for deeper meaning or societal appeal within them. Initially expressing boundary emotions, relationships, and situations through diptychs, he later expanded their presentation into more elaborate polyptychs to capture their anticipation, ongoing development, or continuation.

© foto Jaroslav Kučera - žádná fotografie nesmí být šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez souhlasu autora